požičovňm stavebnej mechanizácie a techniky

Podmienky a servis

Podmienky prenájmu ( neoddeliteľná súčasť zmluvy o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci )

Podmienky poskytnutia predmetu nájmu

K prenájmu je potrebné predložiť tieto doklady: OP, alebo ŽL, výpis z účtu nie starší ako jeden mesiac a ďalší doklad totožnosti ( VP, pas, ... )
Prenajímateľ si vyhradzuje právo  zamietnuť žiadosť o poskytnutie predmetu nájmu bez udania dôvodu.

Prevzatie a vrátenie zariadenia

Prevzatie zariadenia nájomcom – Nájomca je povinný prevziať zariadenie osobne resp. písomne zmocneného pracovníka ( nie prostredníctvom tretej osoby). Prenajímateľ a nájomca sú povinní spísať „Protokol o odovzdaní a vrátení zariadenia“ (ďalej len protokol) kde sa uvedú všetky nedostatky ktoré na zariadení sú ( škrabance, prasknuté kryty, chýbajúce časti atď. ). Väčšie defekty budú  zdokumentované fotením. Prenajímateľ ručí za technický stav, kompletnosť a bezpečnosť prenajímaného zariadenia v čase zapožičania predmetu.
Prenajímateľ je povinní oboznámiť nájomcu s obsluhou, údržbou, a na tento účel mu poskytnúť „Návod na použitie a údržbu zariadenia“ a „List o evidencii prevádzky a údržby zariadenia“.
Protokol o odovzdaní a vrátení zariadenia je neoddeliteľnou časťou zmluvy o nájme.
Vrátenie zariadenia prenajímateľovi – Nájomca je povinný vrátiť zapožičané zariadenie osobne, resp. prostredníctvom ním písomne zmocneného pracovníka – nie treťou osobou. Prenajímateľ spolu s nájomcom sú povinný prehliadnuť zariadenie ( overiť kompletnosť, funkčnosť atď.) a doplniť protokol na základe ktorého prenajímateľ vyhodnotí stav vráteného zariadenia s prihliadnutím na jeho bežné opotrebenie.
Nájomca je povinný vrátiť zariadenie vyčistené. V prípade vrátenia znečisteného zariadenie je prenajímateľ oprávnený účtovať buď nájomné naďalej až do doby vyčistenia zariadenia, alebo skutočné vzniknuté náklady na čistenie u prenajímateľa v hodinovej sadzbe 10,-EUR/hod, o čom bude spísaný zápis o prevzatí znečisteného stroja podpísaný nájomcom alebo ním písomne splnomocnenej osoby.
V prípade poškodenia, zničenia alebo odcudzenia zariadenia sa nájomca zaväzuje:

 • poškodenie – uhradiť náklady spojené s opravou zariadenia v plnej výške. Prenájom končí až dňom vrátenia opraveného zariadenia z autorizovaného servisu,
 • zničenie alebo odcudzenie – nájomca zabezpečí prenajímateľovi identické zariadenie na vlastné náklady alebo podľa dohody. Prenájom končí až dňom vrátenia náhradného zariadenia prenajímateľovi alebo vzájomnou dohodou.
Nájomca sa zaväzuje uhradiť všetky vyššie uvedené škody a to úhradou faktúry za opravu náradia, prípadne úhradou(nákupom) poškodených častí ktoré vzniknú inak ako bežným opotrebením. Zariadenie bude zaslané do autorizovaného servisu ktorý určí, či porucha bola alebo nebola spôsobená bežným používaním v súlade s návodom na obsluhu alebo iným spôsobom.

Prevádzka zariadenia

Nájomca je povinný:
 • používať zapožičané zariadenia výlučne na ten účel, na ktorý je toto zariadenie určené,
 • dodržiavať servisné intervaly a udržiavať zariadenie v čo najlepšom stave,
 • ohlásiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu vzniknuté poškodenie, stratu alebo zničenie prenajatej veci. Nájomca sa zaväzuje nezasahovať do vnútorných častí zariadenia. Zvlášť je zakázané manipulovať nastavovacími prvkami, ktoré sú zaplombované. V prípade takého zásahu nájomca znáša okrem nákladov na opravu aj nájomné po dobu opravy zariadenia.
 • v prípade akejkoľvek závady zariadenia okamžite prerušiť prácu a neodkladne informovať prenajímateľa a zariadenie priniesť na opravu k prenajímateľovi. Práca s takýmto zariadením je považovaná za úmyselné poškodenie.
 • zaobchádzať so zariadením šetrne,
 • zabezpečiť, aby požičané zariadenie obsluhovala iba osoba s príslušnou kvalifikáciou a oboznámená s návodom na obsluhu,
 • zabezpečiť pripojenie zariadenia na el. pohon na elektrické vedenia zodpovedajúce požiadavkám platných predpisov.
 Prívesný vozík:
 • Všetky náklady na prevádzku prívesného vozíka počas užívania si hradí nájomca. Nájomca je povinný postarať sa o jeho dopravenie na vopred dohodnuté bezpečné miesto a zaistiť prívesný vozík proti odcudzeniu. Nájomca sa zaväzuje, že prívesný vozík nebude preťažovať viac ako je stanovené.
 • pri vzniku škody na prívese  je nájomca, ktorému bol príves zapožičaný povinný postupovať nasledovne:
 • 1. Ak došlo k vzniku škody krádežou, alebo inak, sumou zrejme vyššou ako 16 EUR, je nájomca povinný túto skutočnosť bezodkladne ohlásiť na najbližšom obvodnom oddelení PZ SR.
 • 2. Ak došlo k vzniku škody pri dopravnej nehode, nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi v plnom rozsahu náklady na opravu poškodenia.
 
Nájomca bol oboznámený s návodom na použitie zariadenia v zmysle čl.1...7.5Nariadenia vlády č.391/1999 Z.z.
Nájomca bol upozornený na zákaz vyraďovania bezpečnostných a ochranných častí zariadenia z činnosti.
Opravu, údržbu a kontroly elektrických zariadení pracovných zariadení môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou v zmysle §21-24 vyhl.č.74/1996 Z.z.
Nájomca berie na vedomie, že nie je oprávnený dať prenajaté zariadenie do podnájmu. V prípade zistenia neoprávneného prenajímania zariadenia nájomcom, nájomca zaplatí 100% prirážku za každý deň nájmu a prenajímateľ je oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť.
Nájomca prehlasuje, že bol oboznámený so spôsobom obsluhy prenajatého zariadenia a bol upozornený na možné nebezpečenstvo pri jeho nesprávnej obsluhe alebo manipulácii.
Nájomca tiež prehlasuje, že si je vedomý, že pokiaľ dôjde ku škode ( na zdraví a majetku ), ktorá bola dôsledkom jeho nesprávnej manipulácie alebo zanedbania povinností alebo úmyselného konania v súvislosti s prenajatým zariadením, zodpovedá za túto škodu v plnom rozsahu.
Prenajímateľ si vyhradzuje právo na kontrolu zariadenia u nájomcu. V prípade používania zariadenia na účely iné na aké je zariadenie určené je prenajímateľ oprávnený okamžite vypovedať zmluvu o nájme.

 

Platby a ceny nájmu

Nájomca uhradí zábezpeku v dohodnutej výške pri prevzatí zariadenia do prenájmu.
Nájomca súhlasí s krytím čistenia resp. poškodenia z prijatej zábezpeky.
Prenajímateľ je povinný pri vrátení zariadenia vystaviť nájomcovi pokladničný doklad alebo faktúru podľa dohody.
 
Obe strany sa dohodli na cene za predmet plnenia podľa Cenníka prenájmu, platného od 19..2018
 
Nájomca s podmienkami prenájmu súhlasí, čo zároveň potvrdzuje svojim podpisom.
Fotokópie dvoch osobných dokladov (občiansky preukaz, vodičský preukaz, technický preukaz a pod.) budú  so súhlasom nájomcu uchované v elektronickej forme. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch ( o dvoch stranách ) po jednom pre každú zo zmluvných strán.
 
Nájomca je povinný v prípade predĺženia dohodnutej doby nájmu túto skutočnosť osobne alebo telefonicky oznámiť prenajímateľovi.
 

copyright DAJAN 2012 | created by PJ & www.skifi.sk